Geschiedenis van Kasteelzicht

 

DE  GESCHIEDENIS  VAN BILJARTVERENIGING  KASTEELZICHT.

 

klik HIER voor een foto.

 

Klik HIER voor een krant met foto.

 

25 Oktober 1971 wordt genoemd als oprichtingsdatum van onze vereniging.

Achteraf wel te verstaan, want er zijn geen stukken aanwezig over de eerste 10 jaar van de vereniging. Wel zijn in  een tweetal krantenartikelen prachtige anekdotes vermeld, waaruit een beeld kan worden gevormd van de vroegste roemrijke jaren van onze vereniging. En natuurlijk hebben we nog , zij het slechts enkele,  leden van het vroege uur in ons midden, bij wie we te rade kunnen gaan.

Er was één persoon in Montfoort, aan wie we ons bestaan te danken hebben: Cor de Jong.

Als agent van het ziekenfonds St. Liduina kwam hij bij heel veel mensen aan huis en als zodanig ook regelmatig in Huize Sint Antonius. Cor de Jong was ook een sociaal bevlogen man.

“We wilden iets doen voor de ouderen . Proberen ze uit hun isolement te halen”’zegt De Jong in zo’n krantenartikel “Biljarten kan je natuurlijk in elk café doen. Maar er zijn nu eenmaal mensen die om welke reden dan ook niet in een café komen. Bovendien is een biljartavond in een café een vrij dure aangelegenheid en sommige mensen beschikken over een kleine portemonnee.”

Huize St. Antonius was al in bezit van een biljart dat ooit door een bewoner was meegebracht, maar daar werd niet echt gebruik van gemaakt. Het biljart had soms de taak te dienen als bloementafel, waarbij de bakken bloemen over het laken werden geschoven.

Dankzij de toenmalige directrice zuster Helwina kreeg Cor de Jong het groene licht om een biljartclub in Huize St. Antonius op te richten en vanaf dat eerste moment heeft Cor de Jong de zaken energiek aangepakt en de spelregels voor het biljartspel ingevoerd. En Cor stond er op dat de spelregels, zoals deze bij de Woerdense Biljart Bond werden gebruikt, ook werden toegepast. Dat gaf wel eens problemen of onbegrip, bijvoorbeeld als men touché maakte en dan werd gezegd: hij verrolde maar een heel klein stukje. Maar Cor was onverbiddelijk in deze.

Dat eerste biljart stond in de zogenaamde mannenzaal van het tehuis, waar men mooi zicht had op dat oude kasteel. Van daar dus onze naam. Kasteelzicht ging met zeven leden van start, waarvan zes bewoner waren van Huize St. Antonius. Dat stel werd door Jan Stolker kompleet gemaakt. Deze fungeerde destijds als portier van Huize St. Antonius. Hij werd ook de eerste voorzitter en is dat vele jaren geweest. Cor en Jan, geboren  Knopendraaiers en trouwe MSVers, waren een gouden koppel voor onze vereniging. Jan als de bekwame voorzitter, Cor  als gezaghebbende spelleider.

In die beginjaren was Kasteelzicht dus sterk verbonden met Huize St. Antonius en had het bestuur van de stichting bemoeienis met de gang van zaken binnen de vereniging Kasteelzicht. Zo ook het gemeentebestuur, als subsidieverlener. Burgemeester De Jonge werd en voelde zich zeer betrokken bij de vereniging. Deze samenwerking was altijd heel constructief en uiteindelijk gericht op het welzijn van alle betreffende inwoners van Montfoort. Over de zuilen heen dus. Aanvankelijk was de club toegankelijk vanaf 65 jaar. Wat al gauw werd verlaagd naar 60, want 65-plussers bleken toch moeilijker op de been te krijgen. Ook jonger dan 60-ers konden wel biljarten.

De leden van Het Knooppunt bijvoorbeeld hadden op dinsdagmiddag ook recht op biljarten. En de zaal was niet altijd beschikbaar voor biljarters, er waren ook andere gebruikers.

Maar de dinsdagavond was gereserveerd voor biljartvereniging Kasteelzicht.

Het Verslag  van de Jaarvergadering van 13 september 1982 is het oudst aanwezige document.

Zijn er geen statuten  van vóór ’82, had men nog geen huishoudelijk reglement?  Vergaderingen zullen toch genotuleerd zijn. Natuurlijk gebeurde in die beginjaren veel ongecontroleerd, ad hoc. Zo’n vereniging moet immers groeien, moet” een gezicht”krijgen. In ’82 zijn er wel zo’n 30 leden, waarvan slechts een enkeling nog inwoner van Huize St. Antonius. In dit verslag valt te lezen:  W.deMooij treedt af als voorzitter  -  J. van Kortenhof is de nieuw gekozen voorzitter  -  J. Stolker wordt, op voorstel van C. de Jong, benoemd tot erevoorzitter.

In de notulen van de ledenvergadering, gehouden op 19 maart 1985, valt het volgende te lezen.

De directrice en een afvaardiging van het bestuur van Huize St. Antonius hebben ons de verheugende mededeling gedaan dat een tweede biljarttafel zal worden aangekocht en daarbij hebben aangegeven, er op te rekenen dat onze vereniging de herstelling van het in gebruik zijnde biljart voor haar rekening neemt.

Na een ingrijpende verbouwing van Huize St. Antonius was op 5 december  1984 een prachtige zaal in gebruik genomen, waarin voor Kasteelzicht ruimte is gereserveerd voor twee biljarts. Al lang een vurige wens van onze vereniging. Want met een gestaag oplopend aantal leden, werd het steeds moeilijker en later – tot wel  00.30 uur – om de competitie op één tafel en één avond af te werken.

Ook nu blijkt Cor de Jong doortastend. Uiteraard zijn aan herstellen van het in gebruik zijnde biljart nog al wat kosten verbonden. Bovendien voorziet hij frustraties, wanneer aan een nieuwe en oude tafel moet worden gespeeld. Er wordt creatief gezocht naar financiën voor de aanschaf van een tweede nieuw biljart, zijnde f 9000,00.Met toezeggingen van renteloze leningen door de leden, spontane donaties uit de Montfoortse gemeenschap  en toegezegde subsidies van de gemeenten Montfoort en Willeskop is de financiëring rond. Voortaan kan in de nieuwe accommodatie, op twee nieuwe tafels, professioneel een onderlinge competitie gehouden worden. Waarbij de inzet is de Burgemeester de Jonge trofee, die hij elk jaar beschikbaar stelt. Tussendoor worden ook nog toernooien gespeeld met De Roef uit De Meern, ook een ouderenclub  en D.G.L., een plaatselijke biljartclub gehuisvest in café De Gouden Leeuw.

Najaar 1986. Viering  Derde  Lustrum.

Op voorstel van spelleider Cor de Jong worden, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Kasteelzicht, het z.g. nederlaag-tournooi gehouden. Voor deelname zijn de volgende biljartverenigingen uitgenodigd:  “De Plaats”,  “D.G.L.”,  “De Kroon”,  “Het Gouden Hoofd”,  “M.S. V.”,

“De Posthoorn”  en  “Ons Genoegen” te De Meern. Alle uitgenodigde verenigingen spelen een avond tegen Kasteelzicht. En wie daarbij Kasteelzicht de grootste nederlaag weet toe te delen, is winnaar.          Uitslag van dit toernooi van “nederlaagwedstrijden” was:

Kasteelzicht  -  Ons Genoegen         12  -  20

Kasteelzicht  -  De Kroon                   18  -  14

Kasteelzicht  -  De Plaats                   22  -  10

Kasteelzicht  -  De Gouden Leeuw  19  -  13

Kasteelzicht  -  Het Gouden Hoofd  15  -  17

Kasteelzicht  -  M. S. V.                       15  -  17

Kasteelzicht  -  De Posthoorn            16  -  16

Op 24 oktober is het 15 jarig bestaan gevierd. Naast de leden met hun echtgenotes waren de leden van onze zustervereniging “Ons Genoegen” te De Meern met hun echtgenotes uitgenodigd, omdat deze vereniging het beste resultaat had geboekt in het toernooi. De besturen van de aan het toernooi deelnemende verenigingen, het bestuur van de Stichting R.K. Bejaardenzorg en de directie van Huize St. Antonius, alsmede een aantal genodigden die onze vereniging in één of andere vorm steunen vierden het feest mee.

Uit bovenstaande kan men concluderen dat de biljartsport rijkelijk wordt beoefend in Montfoort. Dat is ook zo. Montfoort is van oudsher een vrijstad met een Bourgondische inslag. Er is veel samenhorigheid en er zijn verhoudingsgewijs veel café,s. Biljartvereniging Kasteelzicht is inmiddels gegroeid naar 45 leden en participeert volwaardig in de Montfoortse gemeenschap.

Regelmatig worden er onderlinge tournooien gehouden met andere verenigingen en bij de viering van 5 mei en Koninginnedag organiseert Kasteelzicht meestal het zogenaamde brugbiljarten.

In de ledenvergadering van 6 september 1988 worden de voorgestelde wijzigingen in statuten en huishoudelijk reglement met algemene stemmen goedgekeurd en vastgesteld.

In het seizoen ’89 – ’90 blijkt de stand der sterren niet gunstig voor Kasteelzicht. In de strijd kunnen gemoederen bij sommige spelers oververhit raken. Maar soms loopt het echt uit de hand. Door niet goed op de hoogte zijn van de spelregels, door oneens zijn met de beslissing van de scheidsrechter, door stijfkoppig gedrag ontstaan dit seizoen te veel problemen.

De directrice van Huize St. Antonius wenst haar beklag te doen. Zij maakt zich zorgen  over de onenigheden die zich in het afgelopen seizoen hebben voorgedaan. De naam van Huize St. Antonius kan daardoor in discrediet komen. Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden.

De situatie loopt echt uit de hand als er een controverse ontstaat tussen bestuur en spelleider over te nemen sancties. Burgmeester de Jonge –met de gemeentesecretaris -wenst de zaak te bespreken met een bestuurslid. Daar Cor de Jong,  vanwege het blijvend verschil van mening tussen hem en het bestuur, niet langer spelleider wenst te blijven, is Albert Scheel bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

In de notulen van de ledenvergadering van 11 september 1990 staat het volgende vermeld: Een verzoek van een geroyeerd lid om opnieuw lid te mogen worden  kan niet worden gehonoreerd, omdat betrokkene niet wenst te voldoen aan de gestelde voorwaarde.

De heer Cor de Jong komt terug op zijn eerder genomen besluit. De nieuw aangezochte spelleider Albert Scheel ziet geen kans in zo’n kort tijdsbestek het speelprogramma voor het komend seizoen op tijd gereed te hebben. Samen met Albert zal Cor de spelleiding weer op zich nemen.

De voorzitter spreekt de wens uit dat we in het komend jaar weer gezellig zullen biljarten.

1991, een memorabel jaar..

Dit jaar bestaat de vereniging  20 jaar en wil dit gaan vieren zoals het derde lustrum.

Noch in de statuten, noch in het huishoudelijk reglement is geregeld dat leden kunnen worden geroyeerd. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat dit wel dient te geschieden.

Het bestuur ziet geen mogelijkheid tot het spelen in competitieverband op een middag. Leden van Het Knooppunt kunnen iedere dinsdagmiddag spelen.

De directie van Huize St. Antonius heeft op een desbetreffend verzoek van de SWOM toestemming verleend om de biljarttafels te gebruiken  voor een cursus vrouwenbiljart. De secretaris heeft daarop de vraag voorgelegd wie aansprakelijk is voor eventuele schade. De directie had hieraan niet gedacht en stelt nu voor schade op fifty- fifty basis te dragen. Het bestuur besluit medewerking te verlenen met dien verstande dat de dames dan lid dienen te worden van de vereniging en hun financiële verplichtingen nakomen. Zo ver is het nooit gekomen.

De vereniging werd dit jaar gevoelig getroffen door het overlijden van zes leden. Met name het overlijden van Cor de Jong verdient bijzondere aandacht. Behoudens het feit dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de oprichting van de vereniging, mag met dankbaarheid worden gememoreerd dat hij gedurende twintig jaar de vereniging heeft gediend als spelleider en de laatste drie jaren tevens als bestuurlid. D e heer de Jong schijnt kort, maar ongeneeslijk ziek te zijn geweest. Er is geen verdere melding met betrekking tot zijn overlijden aanwezig. Ook over de viering van het jubileum wordt geen melding meer gedaan. Door de mutaties is het aantal leden nu 65.

1996  Een mijlpaal voor onze vereniging.

Kasteelzicht bestaat 25 jaar. En het is het jaar waarin de vereniging de beschikking krijgt over een eigen locatie met 3 prachtige biljarts. Het is ook het jaar waarin de vereniging meer op eigen benen komt te staan. Maar vóór het zover is, moet er nog heel wat water door de IJssel. In chronologische volgorde.

15 September 1992. Na tien jaar legt Jo van Kortenhof zijn functie van voorzitter neer en wordt benoemd tot erelid van de vereniging. F. de Vries volgt hem op.

Het is inmiddels gewoonte geworden om in de maand december een feestavond te houden voor de leden en hun partners. Dan speelt men bingo en het zogenaamde brugbiljarten. Op het biljart ligt dan een houten plaat, waarin genummerde gaten. Men moet de biljartballen in de gaten zien te stoten.

In de beginjaren 90 heeft het voortbestaan van Huize St. Antonius aan een dun zijden draadje gehangen. Er is een totaal nieuwe visie over ouderenzorg. Veel huizen voldoen niet meer aan hedendaagse normen. Om toenemende vergrijzing te kunnen opvangen, zal zorgaanbieding efficiënter moeten.  Vele sluitingen of fusies zijn in die tijd het gevolg.

Huize St. Antonius, tot nu toe haar wortels in de r.k. parochie van Montfoort,  weet te overleven door  te fuseren met omliggende verzorgingshuizen.  Samen met Verpleeghuis Heremalerhof te Harmelen, Woon –Zorgcentrum  Jozefzorg te Vleuten, Woon-Zorgcentrum  Nijevelt te De Meern, maakt Woon-Zorgcentrum  Antoniushof te Montfoort nu deel uit van  Stichting Woon- Zorgcentra De Rijnhoven.

Kasteelzicht is door mevr. Griffioen, manager van Woon-Zorgcentrum Antonius uitgenodigd  voor een bijeenkomst op dinsdag 16 augustus 1994 om 10.00 uur in de Regentenkamer van het Woon-Zorgcentrum  Antoniushof. “Om,  in gezamenlijk overleg met alle gebruikers van de recreatiezaal, uw wensen, op- en aanmerkingen met betrekking tot dit bouwplan te inventariseren en te bespreken.

 Om zodoende te proberen tot een zo goed mogelijk indelingsplan te komen.

Er breken drukke tijden aan voor het bestuur, met name voor de penningmeester  Gerard van Kuik.

Het op eigen benen gaan staan, het inrichten van een eigen biljartzaal met 3 tafels, een op handen zijnde jubileum, het heeft allemaal nogal wat financiële consequenties .

Ook Albert Scheel wist zijn steentje bij te dragen. Evenals zijn illustere voorganger Cor de Jong, blijkt Albert te beschikken over `contactuele eigenschappen`. In korte tijd weet hij een zestal sponsors te vinden, wier bijdrage voldoende waren om de aanschaf van het derde biljart te financieren!

Vrijdagavond  11 oktober 1996 wordt het 25 Jarig Jubileum gevierd met een diner – dansant  in       De Gouden Leeuw. Naast de leden met partners zijn daarbij uitgenodigd  burgemeester De Jonge met echtgenote, Mevrouw De Jong, weduwe van ons te vroeg ontvallen Cor de Jong. mevrouw  Griffioen en partner, directrice van Antoniushof en bestuursleden en partners van biljartvereniging D.G.L. Een bijzonder geslaagd feest.

Dinsdag 26 november 1996 wordt om 13.00 uur de nieuwe biljartruimte vrij gegeven.

Om 18.30 uur geeft de voorzitter de afstoot voor het voortzetten van de onderlinge competitie, die vanaf dinsdag 29 oktober was onderbroken. Iedereen was vol lof over de mooie ruimte. Voorzitter De Vries bedankte diegenen die dit hebben mogelijk gemaakt.

Zaterdag 11 januari 1997 is er open dag in Woon – Zorgcentrum Antoniushof te Montfoort met als titel “Van Huize St. Antonius naar Antoniushof”.

“Bestuur van biljartvereniging Kasteelzicht nodigt U uit om ook onze nieuwe biljartruimte te komen bezichtigen”.

De verzelfstandiging van Kasteelzicht mag dan een feit zijn, twee zaken zijn nog een heet hangijzer.

Had voorheen in principe Huize St. Antonius de zeggenschap en verantwoording voor het biljarten in het huis, nu ligt die bij biljartvereniging Kasteelzicht.

Van wie is dan het biljart dat ooit gefinanciëerd is door de stichting?

In een brief van 19 september 1997 schenkt Woon-Zorgcentrum De Rijnhoven het biljart aan Kasteelzicht, met de afspraak dat bewoners van Antoniushof te allen tijde voorrang hebben om lid te worden.

Zijn er in de nieuwe situatie nog wel speelrechten  voor de leden van Het Knooppunt?

In 1984 is mondeling overeengekomen dat de leden van Het Knooppunt op de dinsdagmiddag gebruik kunnen maken van het biljart. Bij bestuursbesluit d.d. 27 mei 1997 wordt deze overeenkomst teniet gedaan.

In de jaarvergadering van 30 september 1997 wordt Luc Schonewille gekozen tot nieuwe voorzitter. De aftredende voorzitter Freek de Vries wordt bedankt voor het vele en diplomatieke werk dat hij voor onze vereniging heeft gedaan en wordt benoemd tot “lid van verdienste”.

De komende jaren lijkt de vereniging in rustiger vaarwater te zijn beland. Maar dat is betrekkelijk.  Het voor goed afschaffen van roken in de zaal gaat niet zonder slag of stoot. Er moet te vaak corrigerend worden opgetreden en één lid moet zelfs geroyeerd worden wegens wangedrag.

De gehele zittingsduur van Luc is het bestuur druk doende in overleg met Rijnhoven. Over verbetering van de gang van zaken rond zaalgebruik. Maar vooral over betere klimaatbeheersing, want dat blijkt door het gehele gebouw een ramp. Uiteindelijk heeft Kasteelzicht de knoop doorgehakt en is met de Fa. BRL-Bimon in zee gegaan over de aanleg  van een airco in de biljartzaal. Het is even wennen om de juiste instelling te zoeken, maar over het algemeen is men tevreden over het klimaat in de biljartzaal. De kosten van aanschaf en onderhoud zijn wel een forse aanslag op de kas.

25 Februari 2000 is de ontspanningscommissie in het leven geroepen. Deze commissie gaat voortaan de nevenactiviteiten organiseren, ter ontlasting van het bestuur.

In 2000 telt de vereniging 67 leden, die F 80  c.q. € 40 contributie betalen.

In de Jaarlijkse Ledenvergadering van 16 september 2004:

Albert Scheel legt zijn bestuurslidmaatschap neer. Vele jaren, eigenlijk zolang hij lid is, is Albert actief geweest voor de vereniging. Als spelleider, donateurswerver, bestuurslid en verder nog van alles tussendoor. De vereniging is hem veel dank verschuldigd. Namens de vereniging overhandigt de voorzitter hem een herinneringsbord met logo en inscriptie.

Ook Luc heeft aangegeven, om gezondheidsredenen te willen aftreden. Namens de leden bedankt de secretaris Luc voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan en overhandigt hem een attentie.

Zijn naam zal nog geruime tijd verbonden zijn aan de wisselbokaal van het 3-bandentoernooi.

De heer C.J. Vlooswijk krijgt met algehele instemming de voorzittershamer overhandigd.

 Voortaan zal getracht worden het bestuur te laten bestaan uit 5 personen, met stemrecht. Te weten:  voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdleider, vertegenwoordiger van ontspanningscommissie. Deze combinatie is niet noodzakelijk, maar wordt wel wenselijk geacht om een directe verbinding te hebben, waardoor de informatievoorziening snel verloopt en ook de besluitvorming doelmatiger is.

Internet heeft inmiddels ook zijn intrede gedaan bij Kasteelzicht, hoewel veel leden het middel nog niet gebruiken.

December 2010 zijn statuten gewijzigd. De zittingsduur van bestuursleden is opgerekt van 2x3 naar 2x4 jaar en  we wilden vastgelegd hebben, dat lid zijn van de vereniging expliciet is voorbehouden aan heren vanaf 60 jaar en inwoner zijn van de gemeente Montfoort.

De activiteitencommissie is ondertussen ook goed op dreef. Op 24 november 2006 hebben we het 35 jarig bestaan gevierd  met een in eigen beheer verzorgd buffet-dansant. Heel apart. Kaartavonden en nieuwjaarsreceptie zijn zo expliciet de activiteiten van de commissie. Maar ook bij alle andere activiteiten staan zij paraat. Zo hebben zij enkele jaren damesbiljart georganiseerd. Eén keer per seizoen een gezelligheidstournooi, afsluitend met een etentje. Hoewel een gezellige en gewaardeerde activiteit, was de animo na een paar jaar toch te gering. Een rede voor die verminderde animo wellicht ook, omdat de vereniging het damesbiljart geen toekomst biedt, omdat zij bij grote meerderheid  een “herenclub”wenst te zijn en te blijven. 

Dat neemt niet weg dat Kasteelzicht hecht aan een open en sociaal kontakt. Zo zijn de partners en weduwe-partners, met uitzondering van de ledenvergadering, van harte welkom bij al onze activiteiten. Die saamhorigheid in de Montfoortse gemeenschap, die ook terug te vinden is in de beginjaren van onze vereniging, heeft plaats gemaakt voor  meer individualisme. Met die achterliggende gedachte  is zo’n activiteitencommissie van wezenlijk belang voor een vereniging.

Dat heeft Piet van de Zande, samen met zijn vrouw Ria, ook zo begrepen. Met alle respect voor de andere commissieleden, is Piet toch de grote stimulator van de ontspanningscommissie.

Zo ook bij de viering van ons 40 jarig jubileum op 28 oktober 2011. Piet met zijn staf heeft ons weer weten te verrassen met een culinair hoogstandje. De opkomst was overweldigend, de zaal amper toereikend. De vereniging is inmiddels dan ook uitgegroeid tot 120 leden!

De bestaande airco-installatie heeft nog nooit aan de verwachtingen voldaan en BLR-Bimon blijkt niet in staat daar verbetering in te brengen. Na intensief beraad heeft het bestuur besloten tot levering  van een nieuw e installatie  door de Fa. Engelterm. Kosten € 600 , maar de problemen zijn nu echt opgelost.

In de Ledenvergadering van 5 oktober  2012.

Volgens het rooster is Cees Vlooswijk aftredend en niet herkiesbaar.

Kees Vendrig is bereid gevonden zijn plaats in te nemen. Er zijn geen tegenkandidaten en Kees Vendrig wordt onder applaus als onze nieuwe voorzitter aangenomen.

Prominente leden tot nu toe:

Cor de Jong

Oprichter van Biljartvereniging Kasteelzicht.

Heeft zich gedurende 20 jaar uitzonderlijk ingezet voor de vereniging, als initiatiefnemer en spelleider. In 1991 is Cor vrij onverwacht overleden aan darmkanker.

Jan Stolker

Eerste voorzitter. Samen met De Jong heeft Stolker zich in die beginjaren zeer verdienstelijk gemaakt voor de vereniging. In ’82 wordt hij , op voorstel van Cor de Jong, benoemd tot ere-voorzitter.

In 1985 is Jan Stolker op 84 jarige leeftijd overleden.

W. de Mooij

Is Stolker opgevolgd als voorzitter, tot 1982.Vanaf wanneer is niet bekend. Tot ’82 is geen enkel document .                                                                                                                                                  

  Jo van Kortenhof

 Is 10 jaar voorzitter geweest: van 1982 tot 1992. In een  turbulente periode.

Erelid van de vereniging.

Freek de Vries

Van 1992 tot 1997 voorzitter. Ook in een toch turbulente periode.

Lid van verdienste.

Luc Schonewille

Vanaf nu komen de voorzitters in een gespreid bedje. Kasteelzicht heeft zich immers gesetteld, maar de beheersing van het klimaat in de biljartzaal zal nog vele hoofdbrekens vergen.

Luc is voorzitter van  1997 tot 2004. Nog vele jaren wordt hij geëerd door verbinding van zijn naam aan de Wisselbokaal bij het Driebandentournooi.

Albert Scheel

Vanaf beginjaren tot 2004 de “stille kracht” van onze vereniging. Altijd zeer actief en verdienstelijk; als spelleider, bemiddelaar, ritselaar (het werven van donaties).

Bij zijn terugtreden in 2004 is hij geëerd met een herinneringsbord met logo en inscriptie

Piet van de Zande

Is al jaren het manusje van alles, ook voor onze vereniging. Of het nou zaken van huishoudelijke aard betreft, of het wegwijs maken van nieuwe leden, Piet ziet de hiaten en doet er wat aan.

Maar vooral de ontspanningscommissie was zijn ding. Tot hij,  door een ongelukkige val,  in 2013 alle activiteit moest stoppen.

Cees Vlooswijk

Voorzitter van 2004 tot 2012. Met zijn vele maatschappelijke functies ligt de verdienste van Cees vooral op het contactuele vlak.

Kees Vendrig

Op grond van “persoonlijke uitstraling” heeft Kees ons vertrouwen om vanaf 2012 onze leider te zijn.

En dat vertrouwen  gaat hij helemaal waarmaken!

 

       Ad Boekraad, 2014                                                                                                                

 

 

 

 

 

Vorige pagina: archief Home Volgende pagina: 50 jarig bestaan