Huisregels & Instructie's

DE HUISREGELS

 

ALGEMEEN

·       U kunt biljarten op maandag t/m zaterdag van 09:30 tot 18:00 uur. Op de maandag- en woensdagavond is er de mogelijkheid om tot 22:00 uur te spelen.

·       Beginnende spelers hebben op maandagavond tijdens de competitie-periode de gelegenheid gratis les te ontvangen. De lestijd is van 18:30 – 19:30 uur. Hierna kan men tot 22:00 uur vrij spelen.

·       De volgorde van spelen wordt bepaald door het tijdstip van binnenkomst. Degenen die reeds gespeeld hebben, geven voorrang aan degenen die nog niet hebben gespeeld.

·       De speeltijd voor het libre-spel bedraagt 25 beurten, voor driebanden is het aantal beurten 30.

·       De laatst-spelende(n) op maandag- of woensdagavond dien(t)(en) de lichten te doven, de deuren naar de grote zaal en gang af te sluiten en de biljartzaal te verlaten via de nooduitgang.

·       Op onze website www.kasteelzicht-montfoort.nl en op het publicatiebord in de biljartzaal is altijd de laatste informatie m.b.t. de sluitingstijden te vinden.

 

SCHOONMAAKBEURT

·       Voor de kleine dagelijkse schoonmaak vragen wij aan alle niet werkende leden tot en met 77 jaar, die lichamelijk daartoe in staat zijn, zich bij toerbeurt een week lang (van maandag tot en met zaterdag) beschikbaar te stellen. Is iemand voor zijn schoonmaakbeurt verhinderd, dan moet hij zelf voor vervanging zorgen. Op onze website www.kasteelzicht-montfoort.nl en op het publicatiebord vindt u altijd de meest recente schoonmaaklijst. Vervangingen dienen doorgegeven te worden aan Jos Kroon jopicoba.kroon@hccnet.nl.  Op de lijst zijn de vervangingen in rood aangegeven.

·       Maandag tot en met zaterdag de zaal openen om 09:30 uur. De sluitingstijden staan altijd vermeld op onze website.

·       ’s Morgens de mobiele telefoon aansluiten op de oplader en uit het zicht leggen.

·       Dagelijks de biljarttafels en de banden met het kleine borstelmondstukje afzuigen, vervolgens met blokborstel “de pool van het laken strijken”.

·       De houten omlijsting met een doek afnemen.

·       De biljartballen met een doek reinigen.

·       Bij sluiten de biljartballen, de consumptielijst en voetbalpoollijst opbergen in de bergkast, bij openen deze weer terugplaatsen op resp. biljarts en tafel.

·       De kopjes, glazen etc. in de keuken in de waskorven zetten, de tafels met een vochtige doek schoonmaken, tafels en stoelen netjes opstellen.

·       De verlichting in de biljartzaal, de berging en de toiletten doven.

·       De nooduitgang goed sluiten en de deur naar de recreatiezaal afsluiten.

·       Twee keer per week  de gehele biljartzaal grondig zuigen.

·       Aan het eind van uw schoonmaakbeurt de sleutel overdragen aan uw opvolger.

 

WEDSTRIJDBILJARTEN

·       Naast het recreatief biljarten kan men deelnemen aan georganiseerde wedstrijden. De onderlinge competitie is de kernactiviteit binnen de vereniging tijdens de maanden oktober t/m maart

·       Een aantal keer per jaar vindt er een uitwisseling plaats met een vereniging uit de omgeving.

·       Aansluitend aan de onderlinge competitie, wordt een driebandentoernooi binnen de vereniging georganiseerd.

 

 

WEDSTRIJDLEIDING

De wedstrijdleiding is supervisor: zij organiseert, geeft leiding en heeft de eindverantwoording voor een goed verloop van de wedstrijden.

 

ARBITER EN SCHRIJVER

·       De arbiter zorgt voor een goed verloop van het spel.

·       Hij beoordeelt of een stoot correct is uitgevoerd en bepaalt per beurt het aantal caramboles.

·       De schrijver noteert de stand op het wedstrijdformulier.

·       De arbiter dient er op toe te zien, dat de speler met één been contact houdt met de grond. Wanneer dat niet het geval is, moet de speler worden afgeteld.

·       Een carambole gemaakt met de verkeerde stootbal wordt niet geteld. Hierna is de tegenstander aan stoot.

·       Alleen de schrijver mag de arbiter op een eventuele vergissing attent maken.

·       De beslissing van de arbiter is echter bindend.

SPEL -  EN  GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER

·       Er wordt van U verwacht ruim vóór uw speeltijd aanwezig te zijn en dat u  helpt met arbitreren en/of te schrijven als u niet zelf speelt.

·       Is een speler verhinderd op de aangegeven tijd te spelen, dan dient hij dat vroegtijdig, d.m.v. een mailbericht, te melden bij de wedstrijdleiding jpkuijer@live.nl, of telefonisch Louis Sleeuwenhoek (473400)  en zijn tegenspeler en in onderling overleg een andere tijd af te spreken. Ook deze nieuwe afspraak altijd doorgeven aan jpkuijer@live.nl

·       Het aantal te spelen caramboles is vóór de aanvang van de competitie vastgesteld aan de hand van de resultaten van het vorige seizoen.

·       Het aantal caramboles voor een nieuwe speler wordt bepaald door zijn gemiddelde na 3 wedstrijden. Dit wordt zo nodig op de helft van de competitie herzien, aan de hand van de op dat moment behaalde resultaten.

·       Bij de acquitstoot moet direct vanaf de rode bal worden gespeeld.

·       De wachtende speler moet op de daarvoor bestemde plaats gaan zitten.

·       Voor de wedstrijd mag elke speler 3 keer instoten.

·       De wedstrijdleiding maakt vóór de eerste wedstrijd de lakens schoon en veegt de pool. Tussen de wedstrijden door is het niet toegestaan.

·       De ballen krijgen een uitgebreide poetsbeurt vóór de eerste wedstrijd. Tussentijds uitgebreid poetsen is niet toegestaan.

·       Krijten is eerst toegestaan op het moment dat de speler moet spelen.

 

REGELGEVING BIJ AFZEGGEN

 

·         Afzeggingen per e-mail naar  jpkuijer@live.nl of telefonisch bij Louis Sleeuwenhoek 473400

·         Bij afzeggingen op de speeldag betekent 3 punten in mindering van de afzegger.

·         Niet op tijd van een speler is 3 punten in mindering van de speler.

·         Niet op tijd van beide spelers volgens het boekje: 0 punten voor beiden.

·         U heeft 14 dagen de tijd om de ruim voor tijd afgezegde wedstrijden in te halen.

·         Als de afzegger dit niet regelt = 3 punten in mindering van de afzegger.

·         Bij niet opkomen voor een wedstrijd 3 punten in mindering. De niet gespeelde wedstrijd dient alsnog gespeeld te worden. Bij wederom niet spelen van de wedstrijd (oorzaak zelfde speler) krijgt de andere speler alsnog 3 punten.

·         De laatste 14 dagen is afzeggen niet mogelijk

·         U kunt alle wedstrijden vooruit spelen als U niet kunt.

 

PUBLIEK

·       Het is verboden een speler tijdens de wedstrijd aanwijzingen te geven.

·       Toeschouwers moeten zich onthouden van opmerkingen naar de spelers.

·       Onderlinge gesprekken over het vertoonde spel mogen niet hoorbaar zijn voor de spelers en de arbiter.

 

Vorige pagina: Het Bestuur Volgende pagina: Inschrijfformulier