Huisregels & Instructie's

BILJARTVERENIGING   KASTEELZICHT

WAT U MOET WETEN  -  ZO ZIJN ONZE MANIEREN 

A.  ALGEMEEN

1.     U kunt biljarten op maandag t/m zaterdag van 09:30 tot 18:00 uur.  Op maandagavond is er les voor beginnende spelers. Deze les is van 18:30 uur tot 19:30 uur. Hierna kunt u nog vrij biljarten tot 22:00 uur. Bovendien kunt u vrij biljarten op de woensdagavond tot 22:00 uur.

2.     De volgorde van spelen wordt bepaald door het tijdstip van binnenkomst. Degenen die reeds gespeeld hebben, geven voorrang aan degenen die nog niet hebben gespeeld.

3.     De speeltijd voor libre bedraagt 25 beurten, voor driebanden 30 beurten.

4.     De laatst spelende(n) op maandag- en donderdagavond dien(t)(en) de lichten te doven, de deuren naar de grote zaal en gang af te sluiten en de biljartzaal te verlaten via de nooduitgang.

B.  INSTRUCTIE  SCHOONMAAK

1.     Voor de kleine dagelijkse schoonmaak moeten alle niet werkende leden, die lichamelijk daartoe in staat zijn, zich bij toerbeurt een week lang - van maandag tot en met zaterdag- beschikbaar stellen. Is iemand voor zijn schoonmaakbeurt verhinderd, dan dient hij zelf voor vervanging te zorgen.

2.     Het meest up-to-date openen- en sluiten schema hangt in de biljartzaal en is op onze website te bekijken.

3.     Dagelijks de biljarttafels en de banden met het kleine borstel mondstukje afzuigen, vervolgens met de grote zuigmond (met stang)zuigen in de lengte van het biljart. De houten omlijsting met een doek afnemen. De biljartballen met een doek reinigen.

4.     Twee keer per week – bijv. woensdag- en zaterdagavond – de gehele biljartzaal grondig zuigen, zo nodig nadweilen.

5.     De kopjes, glazen etc. in de keuken in de waskorven zetten, de tafels met een vochtige doek schoonmaken, tafels en stoelen netjes opstellen.

6.     De mobiele telefoon aansluiten op de oplader en uit het zicht leggen.

7.     De nooduitgang goed sluiten en de deur naar de recreatiezaal afsluiten.

8.     ’s Avonds de biljartballen, de consumptielijst en voetbalpoollijst opbergen in de bergkast, bij openen deze weer terugplaatsen op resp. biljarts en tafel.

9.     De verlichting in de biljartzaal, de berging en de toiletten doven.

10. Aan eind van uw schoonmaakbeurt de sleutel overdragen aan uw opvolger. Mocht u – alleen in noodgeval – verhinderd zijn de zaal te openen of te sluiten, dan kan contact worden opgenomen met Piet de Jong tel. 0348 472186.

C.  SPEL -  EN  GEDRAGSREGELS  BIJ  WEDSTRIJDBILJARTEN

Naast het recreatie-biljarten kan men vrijblijvend deelnemen aan georganiseerde wedstrijden. De onderlinge competitie is hierbij kernactiviteit binnen de vereniging tijdens de wintermaanden.

Aansluitend aan de onderlinge competitie, wordt meestal een driebandentoernooi binnen de vereniging georganiseerd.

Daarnaast speelt men wel enkele toernooien met verenigingen in de omgeving. 

Wedstrijdleiding

1.     De wedstrijdleiding is supervisor: zij organiseert, geeft leiding en heeft de eindverantwoording voor een goed verloop van de wedstrijden.

Arbiter en schrijver

2.     De arbiter zorgt voor een goed verloop van het spel. Hij beoordeelt of een stoot correct is uitgevoerd en bepaalt per beurt het aantal caramboles.

3.     De schrijver noteert de stand op het wedstrijdformulier.

4.     De arbiter dient er op toe te zien, dat de speler met één been contact houdt met de grond. Wanneer dat niet het geval is, moet de speler worden afgeteld.

5.     Alleen de schrijver mag de arbiter op een eventuele vergissing attent maken. De beslissing van de arbiter is echter bindend.

Speler

6.     U wordt verwacht ruim vóór uw speeltijd aanwezig te zijn, u beschikbaar te stellen om te arbitreren en/of te noteren en uitval van wedstrijd zo veel mogelijk te vermijden. Bent u onvermeld afwezig, dan wordt de wedstrijd als gewonnen door de tegenspeler beschouwd.

7.     Is een speler verhinderd op de aangegeven tijd te spelen, dan dient hij dat vroegtijdig te melden bij de wedstrijdleiding en zijn tegenspeler en in overleg met hen een andere tijd af te spreken.

8.     Het aantal te spelen caramboles is vóór de aanvang van de competitie vastgesteld aan de hand van de resultaten van het vorige seizoen.

9.     Het aantal caramboles voor een nieuwe speler wordt bepaald door zijn gemiddelde na 3 wedstrijden, zo nodig op de helft van de competitie herzien, aan de hand van de op dat moment behaalde resultaten.

10. Bij de acquitstoot moet direct vanaf de rode bal worden gespeeld.

11. De wachtende speler moet op de daarvoor bestemde plaats gaan zitten.

12. Krijten is pas toegestaan op het moment dat de speler moet spelen.

Publiek

13. Het is verboden een speler tijdens de wedstrijd aanwijzingen te geven.

14. Toeschouwers moeten zich onthouden van opmerkingen naar de spelers. 

15. Onderlinge gesprekken over het vertoonde spel mogen niet hoorbaar zijn voor de spelers en de arbiter.

 

 

Vorige pagina: Schoonmaaklijst Volgende pagina: Onze biljarts zijn geadopteerd door